دکتر علی توکلی کاشانی

 

 

مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: توکلی کاشانی

تاریخ تولد: 1358

محل تولد: کاشان

تلفن همراه: 2173862 0912

نشانی محل کار : تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده عمران، اتاق 286

تلفن: 77803100-021

فاکس: 77240310-021

پست الکترونیک: a_tavakoli@iust.ac.ir

 

 • سوابق تحصیلی
1390-1383 دکترای برنامه ريزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
1382-1380 کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ريزي حمل‌ و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
1380-1376 کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 • سوابق اجرایی و آموزشی

1386 T Ü V NORD-T Ü V Academy-Iran–Germany ، دوره آموزشی HSE

(Basics, Structure, Documentation of Health, Safety, Enviroment Management System HSE-MS)

1387 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، دوره آموزشی تحليل داده های آماری

1388 موسسه IINgroups (Integrated Information Network ) ، دوره آموزشی آشنايی با بانک های اطلاعاتی ISI ، ProQuest ، EndNote Web ، و … در دانشگاه علم و صنعت ايران

1388 دانشکده صنايع و دانشکده کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران، داده کاوی و کاربردهی آن در تجارت و صنعت

1390 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ای‌موس (AMOS)

مهندسين مشاور طرح راههای طلايی
1382- 1384

1382-1383

کارشناس ارشد: مطالعات ساماندهی حمل ونقل و ترافيک کاشان

کارشناس ارشد: مطالعات طرح جامع ايمنی حمل ونقل جاده ای کشور

پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری
1385-1387 مدير پروژه: کاليبراسيون مدل محدوديت منطقه ای سرعت در شبکه راهها (مطالعه موردی)
1386-1387 مدير پروژه: تهيه دستورالعمل ايمن سازی ترافيکی پلهای راه
1386-1387

1386

مدير پروژه: دستورالعمل مديريت صحنه تصادفات

مدير پروژه: ارتقای دانش و آگاهی کاربران راه در جهت اصلاح رفتارهای ترافيکی

1386-1387 عضو کميته امداد و فوريتهای پزشکی کميسيون ايمنی راههای کشور
مرکز تحقيقات ايمنی کاربردی حمل و نقل جاده ای
1388-تاکنون

 

مديريت آموزش مرکز تحقيقات ايمنی کاربردی حمل و نقل جاده ای دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه علم و صنعت ايران
1390 عضو هيات علمی و استاديار گروه حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران
1390 مديريت کتابخانه دانشکده مهندسی عمران
1380 دانشگاه علم و صنعت ايران، نرم افزار SAFE2000 به دانشجويان «کارشناسي»، کارشناسی ارشد مهندسی «زلزله» و «سازه»
1380-1383

 

دانشگاه علم و صنعت ايران، آشنايی با اصول و مبانی GIS به دانشجويان کارشناسی ارشد «برنامه ريزی حمل و نقل» و «راه و ترابري» و نيز «کارشناسان و مدايران دوره کارشناسی ارشد از وزارت راه و ترابري»
1385-تاکنون دانشگاه علم و صنعت ايران، درس «مهندسی ايمنی ترافيک» به دانشجويان کارشناسی ارشد «برنامه ريزی حمل ونقل» و «راه و ترابري»
1386 وزارت راه و ترابری، آموزش «مديريت ايمنی راه»
1390 وزارت راه و ترابری، «آشنايی با مبانی ايمنی حمل و نقل جاده اي»
1390 دانشگاه علم و صنعت ايران، درس «آمار و احتمالات پيشرفته» به دانشجويان کارشناسی ارشد برنامه ريزی حمل و نقل
1390 مدير پروژه: مطالعات جامع ايمنی راههای شريانی استان مرکزی
1383 پروژه مطالعاتی «ارتباط سرعت با ايمنی راه ها»

(کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری)

1384 پروژه مطالعاتی «بررسی سيستمهای مديريت ايمنی در حمل و نقل جاده اي»

(کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری)

1383 پروژه مطالعاتی «بررسی لزوم يجاد مرکز تحقيقات ايمنی جاده ای در کشور»

(کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری)

1378-1380 انجام و اتمام اولين طرح پژوهشی دانشجويی انجمن های علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی با موضوع «ساخت قطعات و بلوک های سبک بتني»
1380

 

 

 

کسب جايزه ويژه مسابقات ابتکاری دومين جشنواره دانشجويان عمران سراسر کشور، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، پروژه تحقيقاتی ساخت بتن سبک (در مقطع تحصيلی کارشناسی)

 

1380

 

 

 

عضو تيم بتن مقاومت بالی دانشگاه صنعتی اصفهان و کسب مقام سوم مسابقات بتن مقاومت بالا در دومين جشنواره دانشجويان عمران سراسر کشور، دانشگاه خواجه­نصيرالدين طوسی (در مقطع تحصيلی کارشناسی)

ارائه مقاله در هفتمين همايش دانشجويان عمران سراسر کشور در کاشان و انتخاب به عنوان مقاله برگزيده در اين مسابقات (در مقطع تحصيلی کارشناسی)

ارائه مقاله در خصوص بتن سبک در برنامه همايش علمی پنجمين نمايشگاه بين المللی مصالح، تجهيزات و خدمات فنی مهندسی ساختمان در محل دائمی نمايشگاههای اصفهان، پل تاريخی شهرستان، شهريور ماه 1380

 

 • تالیفات

کتاب:

« فناوری و اقدامات ابتکاری کنترل ترافيک در اروپا »

ترجمه: مهندس علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه و ترابری – دفتر مطالعات فناوری و ايمنی، تابستان 1385.

« کلاه ايمنی. دستورالعمل طراحی، اجرا و ارزيابی برنامه استفاده از کلاه ايمنی »

ويراستار: علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه و ترابری، 1386

 

جزوات آموزشی:

« معرفی GIS و کاربردهای آن »

گردآوری و تدوين: دکتر شمس نوبخت، مهندس علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1380

 

« آموزش نرم‌افزار SAFE2000 »

تدوين: علی توکلی کاشانی، انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ايران، 1380

 

« ايمنی ترافيک، جزوه آموزشی درس «ايمنی ترافيک» برای دانشجويان کارشناسی ارشد «برنامه ريزی حمل و نقل» و «راه و ترابري» »

گردآوری و تدوين: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1387¬

 

« آشنايی با مبانی ايمنی حمل و نقل جاده ای »

تهيه و تدوين: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقيقات ايمنی کاربردی حمل و نقل جاده ای دانشگاه علم و صنعت ايران، 1390

 

« مديريت سرعت و روش‌های کنترل آن در راه‌ها »

تهيه و تدوين: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقيقات ايمنی کاربردی حمل و نقل جاده ای دانشگاه علم و صنعت ايران، 1390

 

 

 1. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Ranjbari, Andishe, “Identifying Driver Characteristics Influencing Overtaking Crashes”. Traffic Injury Prevention, Vol 11, issue 4, pp 411-416,
 2. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “A Data Mining Approach to Identify Key Factors of Traffic Injury Severity”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 23, issue 1, pp 11-17,
 3. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin, “Analysis of the Traffic Injury Severity on Two-Lane, Two-Way Rural Roads Based on Classification Tree Model”. Safety Science, Vol 49, issue 10, pp 1314-1320,
 4. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Ranjbari, Andishe, “Identifying significant predictors of head–on conflicts on two-lane rural roads using inductive loop detectors data”. Traffic Injury Prevention, Vol. 12, No. 6, 2011, pp. 636-641.
 5. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “Analysis of factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran”. Journal of Injury and Violence Research, Vol 4, No. 1,

 

 1. «تحليل شدت مصدوميت ناشی از تصادفات در راههای دوخطه برون شهری با استفاده از مدلهای داده کاوی». مهندس علی توکلی کاشانی، دکتر افشين شريعت مهايمنی. پژوهشنامه حمل و نقل، تابستان 1389.
 2. «پيش بينی نرخ سبقت گيری در راههای دوخطه برون شهری با توجه به حجم ترافيک» . دکتر افشين شريعت مهيمنی، دکتر حسن ذوقی، مهندس علی توکلی کاشانی، مهندس علی نويدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 9، بهار 1389.
 3. «تخمين ايمنی راه توسط روش بيزين تجربی». دکتر محمدرضا احدی، مهندس علی توکلی کاشانی. فصلنامه جاده، شماره 60، زمستان 1386.
 4. « ارائه روش مبتنی بر آناليز قابليت اطمينان در شناسايی نقاط پرتصادف». علی توکلی کاشانی، احمدرضا غفاری. يازدهمين کنفرانس بين¬المللی حمل و نقل و ترافيک، تهران، 1390.
 5. « نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات». دکتر شاهين شعبانی، مهندس علی توکلی کاشانی. هفتمين کنگره بين‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1385.
 6. « بررسی رابطه سرعت وسيل نقليه با مصرف سوخت». دکتر شهريار افنديزاده، مهندس علی توکلی کاشانی، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 225، ارديبهشت 1382
 7. « GIS چيست؟». دکتر شمس نوبخت، مهندس علی توکلی کاشانی، مجله تازه های ترافيک، شماره نوزدهم، پاييز 1382
 8. « کاربرد نرم افزار TransCAD در مهندسی حمل و نقل و در محيط GIS ». دکتر شمس نوبخت، مهندس علی توکلی کاشانی، مجله تاره های ترافيک، شماره بيست و يکم، بهار 1383
 9. « برنامه ريزی و مدلسازی تقاضای سفر با نرم افزار TransCAD ». مجله تازههای ترافيک
 10. « بررسی رابطه حجم ترافيک با تصادفات در تعدادی از تحقيقات خارج از کشور». مجله تازههای ترافيک، شماره بيستم، زمستان 1382
 11. شناسيی عوامل موثر بر سبقت خطرناک در راههای دوخطه برون¬شهری با استفاده از مدلهای داده­کاوی
 12. مدلسازی ريسک مانور سبقت خطرناک در راه¬هی دوخطه برون¬شهری
 13. Development of head-on conflict model for overtaking vehicles on two-lane rural highways using inductive loop detectors
 14. Factors affecting occurrence of dangerous overtaking maneuvers in two-lane rural roads
 15. Presenting a new method for black-spots identification based on reliability analysis
 16. Assesing the effect of probabilistic nature of crash occurrence in the black-spot identification

 

 • مهارت‌هاي فردي

DOS 6.2, Windows 3.1, Windows 95-98-ME-XP, VISTA, Windows 7, Internet Explorer.

Microsoft FORTRAN, Qbasic, VBA.

MS OFFICE 2007 including: MS Project, MS Access, MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Publisher, MS Visio.

SPSS 18 (PASW Statistics), Clementine 12, IHSDM, JMP10

 

 1. عضو کانون نخبگان شهرداری کاشان (1389- تا کنون)
 2. دبير شورای صنفی خوابگاه متاهلين دانشگاه علم و صنعت ايران (1387-1388)
 3. دبير انجمن علمی دانشجويی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان (1379-1380)
 4. عضو افتخاری شوری دبيران انجمنهای علمی دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان (1378-1380)
 5. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و داری پروانه پايه دو نظارت (1383- تا کنون)